braveson-logo-white

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste

Päivitetty 4.3.2024

1. Rekisterinpitäjä 

Braveson Oy (y-tunnus 3346042-5)

Yhteystiedot:

 • Osoite: Matarankatu 2, 40100 Jyväskylä
 • Sähköpostiosoite: hello (at) braveson.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Braveson Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointia, liiketoiminnan kehittämistä, yhteydenottopyyntöihin vastaamista, tapahtumiin ilmoittautumista, asiakastapaamisten sopimista ja ylläpitoa, tarjouksen jättämistä, asiakasprojektien, koulutusten ja tapahtumien toteutusta, laskutusta ja perintää, asiakaspalautteiden käsittelyä, sekä kirjanpitoa varten.

Braveson henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat:

 1. Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn, esim. asiakaspalautteiden käyttäminen Bravesonin internetsivuilla palautteen antajan nimellä
 2. Sopimusten täytäntöönpanemiseksi, esim. tilaussopimus
 3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esim. kirjanpitolain mukainen tositteiden käsittely ja sopimusten arkistointi
 4. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. Suoramarkkinointi

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 
Bravesonin henkilörekistereihin tallennetaan pääasiassa asiakkaiden antamia henkilötietoja, kuten yritysasiakkaan yhteyshenkilön tietoja. Näitä voivat olla nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Lisäksi yrityksen internetsivuilla voidaan kerätä kävijöistä henkilötietoa Google Analyticsiä varten. Asiakasprojekteissa voidaan kerätä henkilötietoja, esimerkiksi asiakkaan työntekijöiden tai projektin sidosryhmien edustajien yhteystietoja, esimerkiksi projektin viestintää varten.
 

4. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Braveson kerää asiakastietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakkaan yhteydenottopyynnöstä, asiakastapaamisen yhteydessä tai messuilla ja muissa tapahtumissa.

Bravesonin internetsivuilla vierailevista henkilöistä kerätään tietoa evästeiden avulla Google Analyticsiä varten, minkä avulla Braveson kehittää internetsivujensa toimintaa.

Tietojen antaminen ja antamatta jättämisen seuraukset

Henkilötietojen antaminen on edellytys mm. tarjouksen laskemiseksi, tilaussopimuksen tekemiseksi sekä projektin tai tilauksen toimittamiseksi asiakkaalle. Mikäli tarvittavia henkilötietoja ei anneta, ei tilaussopimusta ja projektin toimitusta voi välttämättä toteuttaa. Muissa yhteyksissä henkilötietojen antaminen on täysin vapaaehtoista.

6. Käsittelyn kesto

 

Bravesonin keräämiä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on kussakin tietojenkäsittelyssä tarpeen.

 

7. Henkilötietojen käsittelijät

 

Bravesonin keräämiä ja käsittelemiä asiakastietoja voivat käsitellä Bravesonin yhteistyökumppanit tai järjestelmätoimittajat seuraavasti:

 • Talenom Oyj laskutusta, perintää ja kirjanpitoa varten
 • Google Inc. Bravesonin internetsivujen kävijätietojen analysoimiseksi (Google Analytics)
 • Dealfront Finland Oy Bravesonin internetsivujen kävijätietojen analysoimiseksi (Leadfeeder)
 • Microsoft Inc. sähköpostipalvelua ja muita M365 palveluita varten
 • If Vahinkovakuutus Oyj vakuutustapahtumien (esim. vahinkotapaus) käsittelyn yhteydessä
 • Asiakasprojekteissa kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa kyseiselle asiakkaalle esimerkiksi projektin toteutusta, viestintää ja projektin jälkeisiä jatkotoimenpiteitä varten.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Bravesonin keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Microsoftin M365-palvelut toteutetaan pääsääntöisesti EU-alueen sisällä, mutta tietoja voidaan siirtää myös EU:n ulkopuolelle. Lisätietoja Microsoft M365-palveluiden tietojen käsittelystä: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/eu-data-storage-locations.

Google Analyticsin tapauksessa tietoja saatetaan myös siirtää EU:n ulkopuolelle. Googlen tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyen lisätietoja löytyy täältä:  https://business.safety.google/compliance/.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Braveson ei tee automaattista päätöksen tekoa tai profilointia kerättyjen henkilötietojen perusteella.

10. Evästekäytännöt

 

Käytämme evästeitä (mm. Google Analytics) sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista varten, mm. verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua sekä parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit antaa suostumuksesi tai estää evästeet erillisen evästekyselyn avulla. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa joissain tilanteissa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Scroll to Top